สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2560
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2560 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โดยมีนายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน 

 พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ
วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน โดยมีครูผู้ช่วยในสังกัดเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครู และเพื่อให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีความศรัทธาในวิชาชีพ เป็นครูมืออาชีพ มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความสุขและกระตือรือร้นในการหาวิธีจัดการเรียนการสอน อย่างมีกระบวนการ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องครบวงจร มีสมรรถนะที่พร้อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ห้องประชุมไทยแก่ง ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

 ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) เพื่อให้ไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานไปสู่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสําคัญของความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ขึ้นซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากร ร่วมกับผู้แทน ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุณี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (สำหรับสถานศึกษา)
นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (สำหรับสถานศึกษา) ณ ห้องประชุมคอนแวนต์ชั่นฮอล โรงแรมวสุ มหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ตามสภาวการณ์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถบูรณาการการประกันคุณภาพเข้ากับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งกันและกัน 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปลูกฝังพฤติกรรมต่อต้าน ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดทำกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญในการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกระบวนการ PLC ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวสุมหาสารคาม ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญในการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของสถานศึกษา โดย สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีภาระกิจหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อพัฒนานักเรียน ทุกคนอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จึงได้เกิดแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา สำหรับขั้นตอนแรกคือการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครูของทุกโรงเรียน มาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งระบบโดยมีเป้าหมายร่วมกัน จากนั้นทุกโรงเรียนจะต้องมีการขยายผลการขับเคลื่อน PLC กับครู ทุกคน โดยกลุ่ม PLC จะต้องดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางของกลุ่ม และ ทุกโรงเรียนจะได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม โดยคณะทำงานศึกษานิเทศก์ สุดท้ายจะมีการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีที่สุดออกสู่สาธารณชนต่อไป  

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”
ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียนบ้านขามเฒ่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปฏิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริของพระองค์ โดยว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน เข้าร่วมปลูกป่าในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวงานมหกรรมสินค้านานาชาติ
12 กรกฎาคม 2560 นางสุภารีย์ โพนเงิน รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวงานมหกรรมสินค้านานาชาติ จังหวัดมหาสารคาม ณ จวนผู้ว่าจังหวัดมหาสารคา 

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการ โดยได้รับงบประมาณรายละ 10,000 บาทต่อปี เพื่อรับการอบรมหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา รองรับการประกาศเกณฑ์วิทยฐานะระบบใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่นักเรียนในจังหวัดมหาสารคาม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ท..ฐิตะฐาน สุขศรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสุภารีย์ โพนเงิน รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ จึงได้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มาเข้าร่วมพิธีรับเครื่องเขียนพระราชทาน ยังความปลาบปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.30 น. 

 ประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัดของมูลธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560
 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดอบรม "ค่ายทักษะชีวิต"
 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
 

 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 7.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ บริเวณหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ว่าที่ ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต ในวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2559  

 การประชุมชี้แจงลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ..
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการประชุมชี้แจงลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ บุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พนักงานราชการ ครูวิกฤติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

 ประชุมมอบนโยบายและปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และ ดร.บวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประชุมมอบนโยบายและปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่เดินทางดูงานในด้านการให้บริการ และด้านอื่น ๆ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุณี 

 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ รองเลขา ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำใสม่วงวิทยา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำใสม่วงวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่เหล็ก ๆ คือโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะนำนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่รอบๆ ไม่เกิน 6 กิโลเมตร มาเรียนรวม สนองนโยบายสพฐ. โดย ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 , นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานมัธยมศึกษา เขต 26 และผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 

 กิจกรรมเขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 8.00 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 

 ผูับริหารตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูรับราชการเป็นครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาฯ โดยว่าที่ ร.ต. ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันพื่อบรรจุครูรับราชการเป็นครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559  

 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูรับราชการเป็นครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนผดุงนารี ว่าที่ ร.ต. ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด ตรงตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 

 งานเกษียณอายุราชการ "คุรุมุทิตา อำลา ผดุงนารี ปี 2559"
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 18.45 น. ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการ "คุรุมุทิตา อำลา ผดุงนารี ปี 2559" ณ โรงเรียนผดุงนารี ซึ่งมีข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ 8 ท่าน 

 ประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร เขตพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster12)
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงศ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร เขตพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster12) ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2559 ณ โรงแรมวิวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 กิจกรรมเขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 8.00 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 

 การประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันนี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกลยุทธ์จุดเน้นของสพฐ.ปีงบประมาณ 2559 นำโดย นางภาวนี ธำรงเลิศฤทธิ์ นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ และ น.ส.ศศิร์ภัทร พิพัฒนพงศา 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาไทยในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ดร.รัติพร. ภาธรธุวานนท์. ผอ.กลุ่มนิเทศ. ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจ. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง. การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาไทยในการออกแบบการจัดการเรียนรู้. ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  การประชุมผู้บริหารสถานสึกษาและศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 2 3 และ สพม. 26 ...
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมผู้บริหารสถานสึกษาและศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 2 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เทศบาลเมืองมหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน 

 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบให้แก่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ ซึ่งประกอบด้วย สพป.มค.1 , สพป.มค.2 , สพป.มค.3 , สพม 26  

 กิจกรรมเขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 

ภาพข่าวกิจกรรม 113 ข่าว 1 2 3 4