ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันพุธที่ 06 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู  (มีผู้ชม 46 ครั้ง)
            อบรมโรงเรียนคุณธรรม....
วันพุธที่ 06 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู  (มีผู้ชม 25 ครั้ง)
            อบรมSTEM Education ค่ะ....
วันพุธที่ 06 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู  (มีผู้ชม 8 ครั้ง)
            ปฐมนิเทศเตรียมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560....
วันพุธที่ 06 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู  (มีผู้ชม 9 ครั้ง)
            พิธีมอบประกาศนียบัตร....
วันพุธที่ 06 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู  (มีผู้ชม 31 ครั้ง)
            รับนักเรียนเข้าใหม่สู่ปีการศึกษา 2560....
วันพุธที่ 06 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู  (มีผู้ชม 31 ครั้ง)
            ประชุม PLC การดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน....
วันพุธที่ 06 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู  (มีผู้ชม 8 ครั้ง)
            กิจกรรมโรงเรียนสุจริต....